RSS

NOWOWSTEPUJĄCY DO PZŁ

Dokumenty wymagane
przy ubieganiu się o pozwolenie na broń
palną myśliwską do celów łowieckich
 

Nowowstępujcy ubiegajcy się o pozwolenie na broń śrutową, kulową, śrutowo-kulową do celów łowieckich winien złożyć:

1.) Pisemny wniosek /kierowany do  Komendanta Wojewódzkiego Policji/, który powinien zawierać wskazanie osoby od której pochodzi, imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania), seria i numer dowodu osobistego oraz kiedy i przez jaki organ został wydany, numer ewidencyjny PESEL, określenie rodzaju broni, celu jakiemu ma służyć, ilości jednostek broni oraz podpis wnioskodawcy,

2.) Zyciorys z pełnymi danymi osobowymi:
- imiona i nazwisko (w przypadku kobiet - nazwisko rodowe),
- imiona rodziców i nazwisko rodowe matki,
- data i miejsce urodzenia,
- miejsce stałego zameldowania,
- numer dowodu osobistego wraz z datą i nazwą organu, który go wydał,
- numer PESEL.

3.) Orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy do posługiwania się bronią,

4.) Orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną wnioskodawcy do posługiwania się bronią,

5.) Zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego,

6.) Zaświadczenie o zdanym egzaminie dla osób nowo wstępujących do PZŁ

7.) Dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 2,5 cm,

8.) Dowód wpłaty opłaty skarbowej /242 zł. na jedno z kont konta podanych poniżej
- wydanie decyzji osobie fizycznej – 242 zł.
- wydanie zaświadczeń - 17 zł x ilość sztuk broni o jaką osoba się ubiega

Wszystkie opłaty skarbowe należy wpłacać na konta: 


URZĄD MIASTA WOLSZTYNIE WYDZIAŁ FINANSÓW I PODATKÓW
BANK POLSKI KASA OPIEKI S. A. I O/OLSZTYN
12 1240 1590 1111 0000 1465 2369

lub w kasie:
- Urzędu Miejskiego w Olstynie, Pl. Jana Pawła II 1


 

 

Niezbędne dokumenty
w sprawie przynależności do PZŁ

 

Nowowstępujący ubiegający się o członkostwo w Polskim Związku Łowieckim powinien złożyć:


1.) ''Deklarację Członkowską do Polskiego Związku Łowieckiego - osoby fizycznej''

2.) ''Zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim'',
aby otrzymać takowy dokument należy wypełnić "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"
Zapytanie można dostarczyć osobiście, bądz przesyłać w/w druk do Sądu Okręgowego:
- Olsztyn, 10-001 ul. Dąbrowszczaków 44
- Suwałki, 16-400 ul.Waryńskiego 45
- Białystok, 15-950 ul.M. Skłodowskiej-Curie
dołanczając znaczek sądowy - 50 zł.

3.) ''Zaświadczenie o nabyciu uprwanień do wykonywania polowania''

4.) Opłata za: wpisowe, składki i legitymację

5.) Ksero dowodu osobistego

6.) Zdjęcie do legitymacji


 

 

 

Uchwała 27/2012r.
Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 4 września 2012 r.

 

 

 

 

 

w sprawie wysokości składki członkowskiej,
rozdziału tej składki między budżet Zarządu Głównego
i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego
oraz wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na rok 2013

 

 

Działając na podstawie § 108 pkt 10 oraz §180 i 181 ust. 1, 2 i 6 statutu PZŁ, Naczelna Rada Łowiecka

stanowi, co następuje:

 

 

 

Wysokość składki członkowskiej na rok 2013 wynosi:


    ** składka normalna – 282 zł (plus ubezpieczenie 33 zł) – razem 315 zł.
 ** składka ulgowa – 141 zł (plus ubezpieczenie 33 zł) – razem 174 zł.

 

 

 

    Zasady wypłacania i podziału składki pomiędzy budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego pozostają bez zmian.Wysokość wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego w 2013 roku wynosi 846 zł.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

        Składka członkowska w roku 2013 uległa zwiększeniu:
 

         ** normalna o 13  złotych

         **ulgowa o 7 złotych

 

 Podwyższona składka spełnia wymogi określone w § 181 ust.1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, nie przekraczając 10% wskazanego tam wynagrodzenia, które w drugim kwartale 2012 roku wynosiło 3586,75 zł .
Wzrost składki uzasadniony jest planowanym wzrostem inflacji o ok. 4 - 4,5 %.
Wysokość opłat związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem członków Polskiego Związku Łowieckiego i osób wykonujących prace na rzecz gospodarki łowieckiej podwyższona zostaje o 2 złote. Spowoduje to wzrost sumy gwarantowanej w przypadku ubezpieczenia OC z kwoty 350000 zł do kwoty 400000 złotych jak również wzrost sumy ubezpieczenia z tytułu NNW z kwoty 30000 zł do 35000 złotych.