RSS

Terminarz polowań

    

KALENDARZ » KALENDARZ PLOWAŃ

Jeleń szlachetny od 21 sierpnia do końca lutego

od 1 wrzesnia do 15 stycznia

(zmiana od 1.08.2017r.)

od 1września do końca lutego

(zmiana od 1.08.2017r.)

Jeleń sika od 1 października do 15 stycznia
Daniel

od 1 września do końca lutego 

(zmiana od 1.08.2017r.)

od 1 września do 15 stycznia

(zmiana 1.08.2017r.)

od 1 września do końca lutego

(zmiana od 1.08.2017r.)

Sarna od 11 maja do końca września
od 1 października do 15 stycznia
Dzik

cały rok

(zmiana 1.08.2017r.)

cały rok

(zmiana 1.08.2017r.)

cały rok

(zmiana 1.08.2017r.)

Muflon od 1 października do końca lutego
od 1 października do 15 stycznia
Borsuk od 1 września do końca listopada
Tchórz
Kuna
 (leśna i domowa)
od 1 września do końca marca

Lis

 

 

Szakal złocisty

od 1 czerwca do 31 marca
(na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok)

od 1 sierpnia do końca lutego (na terenach obwodów łowieckich w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy przez cały rok)

Jenot
Norka amerykańska
Szop pracz
przez cały rok
Piżmak od 11 sierpnia do 15 kwietnia
Zając szarak
Dziki królik
od 1 listopada do końca grudnia
w drodze odłowu do 15 stycznia
Bażant od 1 października do końca lutego
tylko w OHZ od 1 października do końca stycznia
Kuropatwa od 11 września do 21 października
w drodze odłowu do 15 stycznia
Kaczki (krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica) od 15 sierpnia do 21 grudnia
Gęsi (zbożowa, białoczelna) od 1 września do 21 grudnia
(na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia)
Gęsi (gęgawa) od 1 września do 21 grudnia
(na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia)
Słonka od 1 września do 21 grudnia
Łyska od 15 sierpnia do 21 grudnia
Gołąb grzywacz od 15 sierpnia do końca listopada
Jarząbek od 1 września do końca listopada

Przez cały rok wolno polować na: borsuki, tchórze, kuny na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew, oraz na piżmaki i norkę amerykańską na terenach rybackich obrębów hodowlanych.


                          Jelenie szlachetne

a) byki                   - od dnia 21 sierpnia do końca lutego 
b) łanie                  - od dnia 01 września do dnia 15 stycznia 
c) cielęta               - od dnia 01 września do końca lutego
 
                                            Jelenie sika (byki, łanie i cielęta)
                             - od dnia 01 października do dnia 15 stycznia
 
                                             Daniele 
a) byki                   - od dnia 01 września do dnia 31 stycznia 
b) łanie                 - od dnia 01 wrzesnia do dnia 15 stycznia
c) cieleta               -od  dnia 1 wrzesnia do końca lytego
 
                                             Sarny 
a) kozły                  - od dnia 11 maja do dnia 30 września 
b) kozy i koźlęta     - od dnia 01 października do dnia 15 stycznia
 
                                              Dziki 
a) odyńce,wycinki, przelatki i warchlaki - cały rok przy czym za warchlaki uznaje się dziki  od                                   dnia urodzenia  do dnia 31 marca nastepnego roku
b) lochy - cały rok
 
                                              Muflony 
a) tryki                   - od dnia 01 października do końca lutego 
b) owce i jagnięta   - od dnia 01 października do dnia 15 stycznia
 
                                             Borsuki 
  -od dnia 01 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok
 
                              Tchórze i kuny (leśne i domowe)
  -od dnia 01 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok
 
                               Jenoty, norki amerykańskie i szopy pracze
  -przez cały rok
                                               Lisy
  -od dnia 01 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok
 
                                           Szakal złocisty
- od dnia 1 sierpnia do końca lutego( na terenach łowieckich, gdzie występuję głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenie zająca, bażanta lub kuropatwy-cały rok)
 
                                               Piżmaki
  -od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackichobrębów hodowlanych                                                                         cały rok
 
                                 Zające szaraki i dzikie króliki 
  -od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu do dnia 31 stycznia
 
                                                Bażanty 
a) koguty - od dnia 01 października do końca lutego 
b) kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, na których występuje bażant – od dnia 01 października do dnia 31 stycznia
 
                                                Kuropatwy
  -od dnia 11 września do dnia 21 października , a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia
 
                              Kaczki (krzyżówki, głowienki, cyraneczki, czernice)
  -od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
 
Gęsi (gęgawy, zbożowe, biało czelne)
od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
 
                                                 Łyski
 -od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
 
                                          Gołębie grzywacze
 -od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada
 
                                                 Słonki
 -od dnia 01 września do dnia 21 grudnia
                                      Łosie (byki,klepy,łoszaki)
 -całoroczna ochrona
 
1. Jeżeli początek okresu polowań przypada na dzień następny po dniu lub dniach      ustawowo wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
2. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
3.Przy ustalaniu okresu polowań, o którym tu mowa w pkt 1-3, przyjmuje się,że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz Soboty.